dr. Ligeti Róbert pszichológus, történész
ELTE Klinikai gyermek szakpszichológus
ELTE Pedagógiai szakpszichológus

Monográfiák:
Gyermekek olvasászavarai (dyslexia), Akadémiai Kiadó, 1967.
Az írástanulás pszichológiája, Tankönyvkiadó 1982., 1986.
valamint számos szakcikk szerzője az olvasás-és iráspszichológia, és -patológia tárgykörében.

e-mail: olvassmagadnak@t-online.hu


Nekrológ,

mese a meséről.

2020. 12. 08.

Az utolsó lökést adta az Olvass magadnak! sorozat kiadását gondozó kft. végelszámolására, hogy a Nemzeti Erőforrás Támogatáskezelője indoklás nélkül elutasította az Olvass magadnak! sorozat új, Toldi című kötet kiadásának támogatását. Ez volt az első és utolsó próbálkozás a 38 éves történetben, amikor állami segítséget próbáltunk igénybe venni. A kezdő olvasók számára íródott sorozatot kiszorította a magyar piacról egy olyan gyermekkönyv dömping, amelyben a kezdő olvasókat kiszolgáló könyvet nem találni. Nem volt előzménye és nincs szakmailag megalapozott folytatása ennek az irodalomnak.

Hosszú út vezetett a sorozat kiadásáig. Olyan hosszú, hogy akár szégyen ennyire visszamenni az időben, de megérteni másként nem lehet. Annyira személyes, hogy szinte egy egész életutat is érint.

Az 50-es évek végén második diplomámat megszerzendő, már tanári tapasztalatokkal, pszichológiát hallgattam az ELTE-n, nagy ambiciókkal, hogy valamikor klinikus gyermekpszichológus legyek. A XII. kerületi Tanács gyermekszakrendelést működtetett a Böszörményi úton, ahol egy fiatal pszichiáter és jómagam dolgoztunk másodállásban, heti néhány órában. Magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket küldtek ide a kerület iskoláiból, mi pedig szerény tudással próbáltunk segíteni. Minden eset új felfedezés volt. Ekkor hozott az anyja egy elsős kisfiút, aki képtelen volt megtanulni az olvasást. Okos volt, a Binet-tesztben kiemelkedően magas intelligenciát mutatott. Kudarcom - ma már tudom - borítékolható volt. Elkezdtem érdeklődni. A gyermekekkel foglalkozó kollégák csak hümmögtek. A lökést az adta meg a továbblépésre, amikor egy, az olvasástanításban jártas szaktekintély a visszafelé olvastatást ajánlotta.

Radnai Béla neveléslélektant is tanító tanárom az ELTE-n híres volt arról, hogy szívesen beszélgetett a hallgatókkal, lehetett tőle kérdezni, kellemesen nyitott egyéniség volt. Problémám előadásakor felcsillant a szeme. Nagy irodalma van a legastheniának, és Ranschburg Pál óta - tudomása szerint - senki nem foglalkozott nálunk ezzel. Tudod mit: olvassál bele a témába, és írd erről hozzám a szakdolgozatodat. Napokon belül elolvastam Ranschburg az Emberi elme c. könyvét (1923), az 1928-as munkáját az olvasás- és írászavarokról, valamint egy 1937-es cikkét a Magyar Pszichológiai Szemlében A magasabb szellemi működések helyes és téves voltát megszabó törvényekről. Pár hét múlva kiolvastam a Pedagógiai Könyvtárban gyűjtött és katalogizált külföldi folyóiratok vonatkozó cikkeit. A monográfiákat később más könyvtárakban találtam meg.

A kocka el volt vetve. 1959-re elkészült a szakdolgozatom az olvasászavarokról, egy évvel később ugyanerről a doktori disszertációm, amelyben már a saját tapasztalataimat, magyarra adaptált tesztjeimet is bemutattam. Küldték hozzám gyerekeket a Pest megyei Tanács Semmelweis Kórház (Rókus) gyermekideg szakrendelésére az egész országból, de erdélyi orvos is hozta a fiát (meg paraszolvenciaként egy szépen varrt asztalterítőt). Utóbbi eset azért is említésre méltó, mert az iskolában és ezért otthon is csak a hangos (fel)olvasást tekintették igazi olvasás-teljesítménynek. Ez a tanítóképzőkhöz kapcsolható tanítónői elvárás hazánkban is bevett gyakorlat volt. A nálam megforduló gyermekek több mint a fele nem volt dyslexiás, és ahol a szülő függetleníteni tudta magát az iskolai követelményektől, és a tanító is empatikus volt, ott biztosítva volt a gyermek harmonikus fejlődése. A korabeli pedagógiai-pszichológiai kultúra elmaradottsága sok értelmes gyermek életét keserítette meg. Legalább ilyen horderejű tévhit volt a balkézről való erőszakos átszoktatás. Ennek követelménye szintén oka volt az olvasási- és írástanulási nehézségeknek. Több évtizedes munka eredményeként sikerült áttörést elérni, hogy a szövegértés legyen az olvasásteljesítmény fokmérője, illetve a gyermek a saját preferenciájának megfelelően használhasson íróeszközt. (A befejezett múlt idő használata nem igazán helyénvaló, mert azóta is kisértenek a téveseszmék, sokszor szaktekintélyek szájából is.)

Cikkeim és előadásaim eredményeként nyitottak egyes tanítóképzők. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Logopédiai Tanszéke tankönyvként használta a Gyermekek olvasászavarai (Dyslexia) c. monográfiámat (Akadémiai Kiadó). Volt olyan évfolyam, amelyben kilenc végzős szakdolgozatát kellet elbírálnom ebben a témában.

Az olvasás- és íráspatológia szakirodalma hamarosan a rokontémák felé taszított. Egyenes út vezetett a kezdő olvasóknak szánt szövegek, illetve a normál olvasás- és írástanulás felé.

Az olvasókönyvek nyelvezete és az érdeklődés felkeltése minden más szempont elé kerül az olvasni tanulás első éveiben. Ebben megerősített a hazánkba látogató Joseph Ilika, a texasi egyetem olvasás professzora. Ilikát az akkori Országos Pedagógiai Intézet hívta meg, és a közösen látogatott olvasás órákon mindenütt az olvasókönyvek nyelvezete érdekelte. Történt ez akkor, amikor nálunk a kor pedagógiai hangadói a kezdő olvasóknak készült szövegek nyelvezetén azt kérték számon, hogy "tiszta forrásból" származzanak, igényes és választékos nyelvezeten íródjanak. Az 1949 utáni egykönyvűségben fel sem merültek a gyermeki aktív szókincs, a szó- és szöveg-terjedem kérdései, valamint a különböző olvasástanulási módszerek problematikája. A gyermekközpontúság hangoztatása üres frázisként kísérte a korabeli gyakorlatot.

Az 1982-es párthatározat rést nyitott alternativ tankönyvek megjelenéséhez. A budapesti Padagógiai Intézet korrekciós osztályok hálózatával kísérletezett. Ennek keretében alkalom nyílt szóképekkel indító program, és a hozzá kapcsolódó tankönyvcsalád bevezetésére. Ugyanakkor javasoltuk - az Iparművészeti Főiskola Tipográfiai Tanszékével, név szerint Virágvölgyi Péterrel együttműködve - a kerek betűs írásminta felváltását dőltbetűsre. Az országos bevetetés mindkét területen egyrészt robbanásszerű sikert hozott, másrészt a sok évtizedes beidegzettség sokakból ellenérzést váltott ki.

Fontosnak tartottuk, hogy a tankönyvcsalád mellett pedagógiailag ellenőrzött füzetek is megjelenjenek, előbb az óvodáskorban már hallott mesékből, majd a magyar történelem eseményeiről. Mai napig nem írnak hasonló könyvecskéket a kezdő olvasók számára, hiszen a szövegértés többszöri vizsgálata annyira időigényes és annyira nagy rutint igényel, amit kevesen engedhetnének meg maguknak. A szövegek optimalizálásában nagy munkája feküdt Kutiné Sahin Tóth Katalin tanítónőnek. Ennek a tevékenységnek se elmélete, se gyakorlata nem volt a magyar gyakorlatban. (Ezen nekrológot követő írásban mutatjuk meg "A három kismalac" c. kötet szövegstatisztikáját, a 4,7 betű/szavas átlagot, ami egy angol szövegnek is dicséretére válna.) 1982-től két milliónál több fogyott a 32 címből, tehát a miénken kívül más olvasástanítási módszerekkel tanítók is ajánlották tanítványaiknak. A kiadásra azért kellett saját céget létrehozni, mert a vállalkozó kiadók (az Ifjúsági, a Minerva, a Közgazdasági stb.) nem voltak felkészülve az elvárásainkra, pl. az állandó szövegjavításra.

A rendszerváltást kisérő könyvpiaci összeomlás elsöpörte a sorozatot kiadó céget, a terjesztők csődbe mentek, tartozásaikat nem fizették. Ezután hosszú ideig a használtpiaci szereplővé váltak a könyvecskék, sokszoros áron hirdették és forgalmazták őket. Ez az igény adott késztetést a 2010-es - változatlan tartalommal, igényesebb borítóval való - újrakiadáshoz. A finanszírozásban korábban résztvevők, látva gyermekkönyv piaci dömpinget, már nem vállalták a kockázatot.

Az új tanítói generációkhoz megfelelő (pénzigényes) marketing hiányában már nem jutottunk el. A szülőket elkápráztatják a sokszor csak megjelenésükkkel igényesnek látszó gyermekkönyvek, a szerény megjelenésű köteteink tartalmi értékei nem érvényesülhettek. A 32 kötet újranyomásaihoz a családi erőforrások már elégtelennek bizonyultak. Küzdve a tőkehiánnyal eddig bírtuk finanszírozni a kiadást. Olvass magadnak! sorozat - béke poraira.


Az Olvass magadnak! sorozat nehézségi statisztikája


A kisiskolások olvasmányai c. tanulmányunkban (lásd Ismertető) bemutattuk, hogy a szövegnehézség alapvető az olvasástanulásban. A megértésre gyakorolt hatásának több meghatározó tényezője van:

1. Keltse fel a gyermekek érdeklődését, illetve háttértudásuk hiánya ne akadályozza a megértést.
2. A szavak szerepeljenek a kisiskolások aktív szókincsében. Ha jelen van segítőkész felnőtt,akkor néhány szó ismeretének hiányát elviselheti a kezdő olvasó.
3. A szöveg hossza és az olvasni tudás szintje harmonizáljon. Ne legyen reménytelenül hosszú a gyermek számára, közeli célképzetet nyújtson.
4. Ne szerepeljen a szövegben összetett vagy többszörösen összetett mondat, hosszabb párbeszéd. Ezekben a gyermek könnyen elvesztheti a szöveg értelmét.
5. A szavak hosszúsága a kezdő olvasók számára sokkal fontosabb, mint a későbbi életkorokban.

Amíg az 1.,3., és 4. tényező nehezen számszerűsíthető, nagyok az egyéni eltérések, addig az 5., a szóhosszúság mérése nem okoz gondot a pedagógus számára. A 2. pontban leírt aktív szókincs ellenőrizhető az erre a célra készült szókészletből.
Nem a beszédhangokat, hanem a betűket számoljuk. A kétjegyű és a hosszú kétjegyű hangok betűszámuk szerint szerepelnek. A Word program szolgáltatása révén hozzájuthatunk a kívánt eredményhez.
Az írásjelek közül csak a párbeszédekben szereplő gondolatjelet (valamint a szóközöket) nem számoljuk.


Bemutatjuk az Olvass magadnak! sorozat kezdő olvasók számára készült egyik könyvecskénk szóstatisztikáját.


A három kismalac


Élt egyszer három vidám kismalac Röfi, Töfi és Pufi. Töfi! Pufi! Ki épít velem házat? Miből, Röfi? Kőből. Az túl nehéz. Csak a kőház véd meg a farkastól. Ni csak! Pufi szalmát gyűjt. Ripsz ropsz kész a háza. Nézd, Röfi! Az én házam fából épül. Elég erős lesz, Töfi? Röfi! Nehéz a kő? Nagyon. De erős lesz a házam. áll végre a három ház. Ki fél itt a farkastól? Kör, kör, ki játszik? Aki nem jön, nem játszik. De finom illat! Nincs jobb, mint a malac húsa. Jaj, itt a farkas! Már nyalja a szája szélét. Fuss be a házba! Véged van, Pufi. Fújok egy nagyot, és elszáll a házad. Pfuuú! Engedj be, Töfi! üldöz a farkas. Gyere, Pufi! Most te jössz, Töfi. Máris oda a házad. Fújok egy nagyot: pfuuú pfuuú! Röfi! Gyorsan engedj be minket! Gyere, Töfi! Siess, Pufi! Rajtad a sor, Röfi. Fújok egy nagyot: Pfuuú pfuuú pfuuú. Túl erős ez a kőház. Akkor többet ésszel, mint erővel. Nagyon fázom, Röfi. Kérlek engedj be! Azt már nem ordas farkas. Csak az egyik hátsó lábam engedd be! Várj hát egy kicsit. Pufi! Tégy a tűzre egy nagy fazék vizet! Töfi! Hozd a zsákot! Dugd be farkas koma, az egyik hátsó lábad! a zsákba Nagyon fázik a másik hátsó lábam. Engedd be azt is! Mindjárt, farkas koma. Töfi! Nyiss ajtót! Pufi! Kösd be a zsák száját! Jaj, jaj! Engedj ki, Röfi! Soha többé nem eszek malackát. Töfi! Forró vizet a farkasra! Ki vele! Hooó rukk, egy kettő, három! jaj nektek! Jövök én még és nem is egyedül. Tra-lala! Tra-lala Nem félünk a farkastól, a farkastól, a farkastól, nem esz meg, csak megkóstol, megkóstol, megkóstol. Vigyázz, jön a farkas! Egy egész csapat. Uzsgyi! Futás a házba! Röfi! én nem tudok futni. Mássz fel a fára, Pufi! Egymás vállára, farkasok! én maradok alul. Jól van, kopasz. Aztán ne mozogj! Jaj, neked, Pufi! Az a farkas már eléri. Kiálts velem: forró vizet a kopaszra! Forró vizet a kopaszra! Hű, de nagyot ugrik a kopasz. Nyakát, lábát töri a sok ordas. Még most is fut a kopasz, ha meg nem állt.


Karakterek száma szóközök nélkül: 1567
szavak száma: 347
szavak átlag hossza: 4,51 betű


Az Olvass magadnak! sorozat kiadása a számok tükrében


 

1982.  Szerzői magánkiadás.

 

Az olvasás és írás tankönyveink sikere után,

a Tankönyvkiadó Vállalatnak ajánlottuk fel kiadásra

a sorozatot. A Kiadó tartalmi elismerés mellett kapacitáshiányra

hivatkozva visszautasította a sorozat gondozását. Ezek után a Kiadói

Főigazgatóságtól kérvényeztük – az ebben az időben már

eltűrt/elfogadott - magánkiadás engedélyezését. Kérvényeinket

elutasították. Zalatnay Sarolta a Magyar Nemzetben megjelent

interjúban beszélt magánkiadásban megjelent, „Nem vagyok

én apáca” c. kötetének sikeréről. Másnap, ezt az újságot lobogtatva

a Kiadói Főigazgatóságon szóban engedélyezték a kiadást, majd

hónapokkal később, 1982. okt. 28-án megkaptuk az első engedélyt.

Eladási ára nem lehetett magasabb, mint az állam által támogatott

tankönyvek és segédletek árszinvonala. A kérvényezett 20,- Ft helyett,

az eladási árat 13,50 Ft-ban határozták meg. Ez az abszurd

követelmény, amelynek célja a sorozat anyagi ellehetetlenítése volt,

hozzájárult a kirobbanó sikerhez.

          

- Piroska és a farkas                         30 ezer

- Hófehérke                                       30 e.

- A három kismalac                           30 e.                                                    90 e. db.


 

1983.

 

Minerva Kiadó 10 mesére kötött szerződést.

 

A magánkiadás sikere váratlanul érte a Kiadói Főigazgatóságot.

A magánszektort korlátozandó, kötelezték a Minervát a további

kiadásra. A szerkesztőség rá akarta kényszeríteni formai és tartalmi

ötleteit a szerzőkre, ami a szerződés felbontásához vezetett.

A kiadott példányszám nem ismert, akkor 50-100 ezer közöttire

becsültük.                                                                                                     kb. 50 e.

 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

 

A Kiadói Főigazgatóság kötelezte a kiadót a sorozat

átvételére. A Minervánál szerzett tapasztalatokon tanulva itt á 30 ezer

példányra kötöttünk szerződést. A tényleges példányszám nem ismert.

A szerkesztőség itt is érvényesíteni akarta elképzeléseit, hogy

könyvecskéink a piacon megszokott gyermekkönyvekhez hasonlítsanak.

Szerződést bontottunk.

 

- Piroska 2. javított kiad.

- Csipkerózsika

- Ludas Matyi

- A kiskakas gyémánt félkrajcárja

- Az öreg halász és a felesége

- Hófehérke 2. jav. kiad.

- Egyszer volt Budán kutyavásár

- Pinokkió                                                                                                    kb. 240e.

 

Ebben az időben nem volt megszokott a példányszám megjelölése

a kolofonban.                                                                                                   .

 

Visszakerült szerzői magánkiadásba a sorozat. Gazdasági munkaközösség alakult a kiadás és értékesítés lebonyolítására. A Kiadói Főigazgatóság az alábbi köteteket és darabszámot engedélyezte:

 

- A fehér ló                            30 e.

- A kardot válaszd!                30 e.

- Hüvelyk Matyi                     30 e.

- Piroska 3. jav. kiad.            30 e. 

- Hófehérke  3. jav. kiad.      30 e.                                                                    150 e.

 

                                           

1984.

 

Vak Bottyán                          50 e.

Az egri vár hősei                  50 e.

A déli harangszó                  50 e.                                                                      150 e.

 

 

1985.

 

Ifjúsági Lap- és könyvkiadó Vállalat.  

 

Ez volt a Kiadói Főigazgatóság utolsó próbálkozása a szerzői magánkiadás

helyett. Megismétlődtek az előző két szerkesztőség nézetérvényesítő

kísérletei. A kiadási szám nem ismert.

 

Hófehérke 4. jav. kiad.

Piroska  3. jav. kiad.

A három kismalac  2. jav. kiad.                                                                        kb. 90 e.

 

 

Olvass magadnak! Kiadásszervező Gmk.    

 

Gábor Áron rézágyúja   50 e.

A második honalapító    50 e.

Rakéta az Ipoly fölött     50 e.                                                                            150 e.

 

 

1986.           


Mátyás király vitéze        50 e.

Az utolsó budai pasa      50 e.

Az árvízi hajós                50 e.                                                                          150 e..                                                                              

 

További kötetek megjelentetésére vonatkozó kérelmeinket

a Kiadói Főigazgatóság ismételten elutasította. Újra

a korlátozó tendencia érvényesült.                                           

 


1987.


A három kismalac 3. jav. kiad.                          50 e.

A fehér ló mondája                                           50 e

Hamupipőke                                                     60 e.

A déli harangszó 2. jav. kiad.                           50 e

A csodatevő király                                            60 e.                                            270 e.

 


1988.


Az egri vár hősei  2. jav kiad.                          60 e.

Terülj, terülj, asztalkám!                                  60 e.

A kardot válaszd! 2. jav. kiad.                          60 e.

István király                                                     60 e.

Napkelet vándora                                            60.e

Az öreg halász és a felesége 2. jav. kiad.       60 e.

A csodaszarvas                                               60 e                                           420 e.                                                                                    

 

1989.


Gábor Áron rézágyúja 2. jav. kiad.                  50 e.

Isten kardja                                                     30 e.

A második honalapító 2. jav. kiad.                  21 e.

A kolozsvári bíró                                             21 e

A hollós vezér                                                 21 e.                                           143 e.                                                               

 

1990.

 

Mátyás király vitéze 2. jav. kiad.                     21 e.

Hüvelyk Matyi 2. jav. kiad.                              23 e.

Botond                                                            21 e.

Vak Bottyán 2 .jav. kiad.                                 23 e.

Az okos lány                                                   23 e.                                           111 e.

 


1991.


Hamupipőke 2. jav. kiad.                                27 e

A fehér ló mondája 3. jav. kiad.                      15 e.

Az életmentő király                                        15 e.

A déli harangszó 3. jav. kiad.                         15 e.                                                   

Ludas Matyi 2. jav. kiad.                                 15 e.                                             87 e.

 


1992.

 

Egyszer volt Budán kutyavásár  2. jav. kiad.                    10 e.

A kiskakas gyémánt félkrajcárja  2. jav. kiad.                  10 e.

A fehér ló mondája 2 jav. kiad.                                        10 e.                           30 e.                                  

 

A könyvpiac a 90-es évek elején összeomlott. A kintlevőségeinket lehetetlen volt behajtani.

 

 

2010. ápr.

 

Olvass magadnak! kiadásszervező kft.

 

Változatlan tartalommal, lakkozott helyett fóliázott borítóval,

ofszettről digitális nyomtatásra átállva jelent meg a sorozat.

Megőriztük a gyermeki használat és az alacsony eladási ár miatt

előnyös irkafűzést. Ez hibás döntésnek bizonyult.

A gyermekkönyv dömpingben a könyvgerincen megjelenő cím

hiánya nehezítette a könyvesboltok polcain a keresést.

 

Mátyás király vitéze  3. kiad.                 

Botond   2. jav. kiad.                                 

A hollós vezér  2. jav, kiad. 

Az okos lány  2 .jav. kiad.                                                                                   4 e.

 

István király 2. jav. kiad.                           

A kardot válaszd!  3. jav, kiad.

A csodatevő király  2. jav, kiad.

A kolozsvári bíró 2. jav. kiad.                                                                             4 e,

 

Isten kardja  2. jav, kiad.

Az életmentő király  2. jav. kiad.

Az árvízi hajós… 2. jav.  kiad.                                                                           4 e.

A déli haragszó  4. jav. kiad.                                                                               

 


2011.          

 

A fehér ló mondája  3. kiad.  

Egyszer volt Budán kutyavásár 3. kiad.

Az egri vár hősei   3 .kiad.

Ludas Matyi   3. kiad.                                                                                          4 e.

 

Vak Bottyán  3. kiad.

Gábor Áron  3. kiad.

A csodaszarvas 2. kiad.                                 

A második honalapító 3. kiad.                                                                             4 e.

 

Terülj, terül, asztalkám!  2. jav. kiad.

A kiskakas gyémánt félkrajcárja  2.jav. kiad.

Napkelet vándora  2. jav. kiad.                                       

Az utolsó budai pasa  2. jav. kiad.                                                                      2 e.

 

 

2012.                                          

 

Mátyás király vitéze  4.jav kiad.

Az okos lány  3. jav. kiad..

Piroska 4. jav. kiad

István király  3. jav. kiad                                                                                      2 e.

 

Hüvelyk Matyi  3. jav. kiad.

Hamupipőke  3. jav. kiad.

Az öreg halász és a felesége 3. jav. kiad.

Csipkerózsika  2. jav. kiad.                                                                                  2 e.

 

 

Piroska és a farkas 4. jav. kiad.

A három kismalac  3. jav. kiad.

Hófehérke és a hét törpe  5. jav. kiad.                                       

Pinokkió  2. jav. kiad.                                                                                            4 e.

                                                                                                 

 

 

A legnagyobb forgalmat lebonyolító Alexandra Könyvterjesztő Vállalat csődbe ment (2017). A Líra polcairól  - a Móra gyermekkönyv kiadóval való egyesülés után - kiszorult az alacsony áru, kevésbé mutatós Olvass magadnak! sorozat. Az Alexandra romjain osztozkodó terjesztők üzletpolitikájába nem illeszkedett bele a sorozat. A Libri és az Ecclésia Kegytárgybolt, valamint az online értékesítés forgalma pedig kevés volt a kft. fenntartásához.

 

 

2021.  május 20. Nekrológ,

ami remélhetőleg nem az elmúlásról, csak a tetszhalálról szól.

 

Kívánjuk azoknak a szülőknek, akiknek a gyermekei, unokái az utóbbi 40 évben megkedvelték az Olvass  magadnak! sorozat meséit és történeteit, hogy

ezeket még dédunokáiknak is kezébe tudják adni.